zocdoc
acPhoneNum

Financial Assistance Policy

Chánh Sách/Chương Trình Trợ Cấp Tài Chánh (Financial Assistance Policy/Program, hay FAP) của Trung Tâm Y Tế Khu Vực AtlantiCare (AtlantiCare Regional Medical Center, hay ARMC) mang đến cho bệnh nhân đủ tiêu chuẩn những dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp hay dịch vụ khác cần thiết về y tế được giảm giá một phần hoặc hoàn toàn do ARMC và cơ quan liên quan cung cấp (theo định nghĩa của IRS).ARMC và bất cứ cơ quan liên quan nào sau đây được gọi tắt là ARMC.Những bệnh nhân xin Trợ Cấp Tài Chánh phải nộp đơn cho chương trình, được tóm lược trong tài liệu này.

Plain Language Summary2.26 (Overview)

Financial Assistance Application Form

Financial Assistance Policy

Billing and Collections Policy

Charity Care Forms

© Copyright AtlantiCare 2016. All Rights Reserved.